Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност

На 21.09.2022 г. НЕДИ-СТИЛ ЕООД сключи договор с Министерство на
иновациите и растежа в качеството си на УО по ОПИК за изпълнение на проект
BG16RFOP002-6.002-0106-C01 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на
енергийната ефективност“ по процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване
на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност” по приоритетна ос
„Възстановяване на МСП” от Оперативна програма „Иновации и
конкурентоспособност”.
Основна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и
средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от
разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им
ефективност.

Продължителността на проекта е 10 месеца (от 21.09.2022 г. до 21.07.2023 г.).


Обща стойност: 273 702.30 лв., от които 136 611.95 лв. европейско и 137
090.35 лв. собствено финансиране.