Подобряване на производствения капацитет в МСП

 • Информация
 • Дейности
  • Актуални публични покани
   • Изтекли публични покани
    • 3 Процедура за избор на изпълнител с предмет “Доставката и въвеждането в експлоатация на пат машина, компресор за въздух, валкираща машина, трашачна машина” Интернет адреси, на които може да бъде намерена поканата: http://www.eufunds.bg или http://www.opcompetitiveness.bg или да свалите от ТУК
     Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg) до 00:00 часа на дата 26/08/2016г.
    • 2 Процедура за избор на изпълнител с предмет „ Доставката и въвеждането в експлоатация на 3 д принтер, лазер машина за лазерно рязане, щпиц машина, опъвалка, цепачна машина, тунелна“ . Поканата  и документацията за участие може да бъде свалена от ТУК или на адреса на единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз на Република България
    • 1 Процедура за избор на изпълнител с предмет „Доставката и въвеждането в експлоатация на Софтуерна система за визуално сканиране на заготовки и оптимизиране на процеса на разкрой за минимизиране на брака“ Публична Покана
   • Приключили дейности

  „Подобряване на производствения капацитет в МСП”

  На 23.12.2015г. НЕДИ –  СТИЛ ЕООД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ по процедура за „Подобряване на производствения капацитет в МСП”.

  Обща стойност на проекта е в размер на1 662 800лв.,
  от които 848 028лв. европейско финансиране,149 650лв. национално съфинансиране и 665 120лв. самофинансиране от страна на бенефициента.

  Основната цел, която си е поставило дружеството да постигне, в резултат от изпълнението на проекта, е повишаване на производствения капацитет на “НЕДИ-СТИЛ” ЕООД, създаване на експортен потенциал и осигуряване на устойчиво развитие на предприятието на пазара чрез инвестиция в нови технологии за подобряване на ресурсната ефективност и ефикасност в производствения процес.  В рамките на проекта е заложено реализирането на следните специфични цели:

  А.        Увеличаване на производствения капацитет и приходите от продажби:

  – нарастване на капацитета за производство с 35 %;

  – увеличаване на приходите от продажба с 38% още през първата година след изпълнението и запазване на темпа на растеж с минимум 9% за последващите години.

  Б.         Подобряване на качеството на съществуващата продукцията

  – Подобряване на енергийната ефективност с 15%;

  – Намаляване на отпадъците с 4%;

  – Подобряване на пазарните позиции – увеличаване на пазарния дял с 4 % на вътрешния пазар и достигане на 48% дял на приходите от износ от общите приходи още през първата година след изпълнението на проекта.

  Успешното изпълнение на проекта ще позволи на предприятието да повиши производствения си капацитет, ще доведе до по-високо качество на продукцията, намаляване на ръчните операции по време на производство, реализация на по-голям обем поръчки в по-кратки срокове за изпълнение и осигуряване на конкурентна цена на крайните продукти. Това ще създаде възможности на фирмата да разшири дейността си на европейския и световен пазар, като затвърди сегашните й позиции в национален и международен план и я превърне в желан партньор за нови клиенти в страната и чужбина.

  ———————————-—————– www.eufunds.bg ——————————————————

  Проект  BG16RFOP 002-2.001-0161-C001, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.