Щастливи на работното място

ПРОЕКТ BGО51PO001 2.3.03-0476

„ЩАСТЛИВИ НА РАБОТНОТО МЯСТО”

на „НЕДИ СТИЛ” ЕООД по Договор № ESF2303- 03 – 13003

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирано от Европейския социален фонд на Европейския съюз

Приоритетна ос 2 : Повишаване на производителсността и адаптивността на заетите
Област на интервенция: 2.3 Подобряване условията на труд на работното място
Операция:Схема за безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-2.3.03 «Безопасен труд»
Номер на договор: ESF -2303-03-13003
Наименование на договора” Щастливи на работното място”
Начална дата за изпълнение на договора 01.09.2013
Продължителност на договора: 12 месеца
Крайна дата за изпълнение на договора: 31.08.2014
Наименование на изпълнител/бенефициента на помощта :  НЕДИ-СТИЛ ЕООД
Лице за контакт: Милена Христова Николова, тел.0894744288,гр.Добрич, ул.”Ангел Стоянов” 6

1.Обща информация

Наименование„Щастливи на работното място”
Място на изпълнениена дейноститеОбласт: Добрич  , Община:   Добрич  ,  Град: Добрич
Продължителност12 месеца
Цели на проектаОбща цел: «Подобряване условията на труд в предприятието  и реализиране на съвкупност от действия за интегриране на системата по безопасност и здраве при работа в цялостната система за управление на предприятието при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа, намаляване на трудовите злоплуки, което ще доведе до повишаване на производителността и адаптивността на работната сила и респективно нейната конкуребтноспособност. Ще допринесе за адаптиране на управленските процеси в предприятиятието към нов подход при регламентирането и нормирането на труда и изграждането на съвременна система от трудови стандартиСпецифични цели:Спомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятията и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда. Интегриране на ISO9001:2008 с BS OHSAS 18001-2007 и създаване на интегрирана система за упрвление на безопасността и здравето при работа. Намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания и осигуряване на оптимални условия на труд;Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси. Ограничаване на неблагоприятните въздействия, произтичащи от характера и организацията на работата. Качествените и нискорискови условия на труд да се превърнат в катализатор на иновации и по висока производителност.

2. Описание на целите  на проектното предложение

 Настоящият проект цели подобряване условията на труд в «Неди Стил» ЕООД, при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки права.Темата за здравословните и безопасни условия на труд е с изключителна важност и широка приложимост във всички сфери на икономическия живот в страната.Интегрирането на дейността по безопасност и здраве при работа като елемент на цялостната политика на фирмата ни представлява основен подход за успешно  прилагане на новите стандарти, за осигуряване на устойчиво развитие и ефективност.Съвременният подход на политиката в областта на безопасните и здравословни условия на труд е широкообхватен и е насочен към осигуряване на благосъстояние при работа, отчитайки промените в света на труда и появата на нови рискове.Фирмената ни политика е поетият и деклариран ангажимент от ръководството на фирмата за реализиране на глобални и конкретни цели в областта на безопасността и здравето при работа. Основната цел при въвеждането на Система за управление на здравословни ибезопасни условия на труд е да бъде осигурено предпазването от нещастни случай и увреждането на здравето, възникващи в резултат на работата, по време на работата или свързани с нея, като се намалят до минимум, до колкото това е обосновано и практически осъществимо, причините за опасностите, присъщи на производствената среда.Основните цели на политика в тази област са: – високо качество на труда и организация на работа;- високо качество на управление на човешките ресурси;- висока надеждност на мерките, осигуряващи здравето и живота на ра-ботещите.Проекта подкрепя принципите, свързани с регламентиране на трудовите отношения, които се въвеждат със съвременното национално законодателство и предоставя различни предизвикателства и възможности пред дружеството. Създаването на гъвкава и активно прилагана организация за управление на труда във фирмата не се приема като задължение. Това е необходимост, която е осъзната и използвана от работодателя, работниците и служителите.С проекта се цели подпомагане усъвършенстването на организацията на трудовата дейност в предприятиятието и създаване на предпоставки за повишаване производителността на труда и намаляване на трудовите злополуки и професионалните заболявания;Повишаване на ефективността на производството и производителността на труда чрез създаване на условия за рационално използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси.С проекта ще се реализира целта на оперативна програма развитие на човешките ресурси, за подобряване качеството на живот на хората, чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността и учене през целия живот. С проекта ще се реализира целта на приоритетна ос 2 от ОП РЧР, а именно „повишаване  на производителността и адаптивността на заетите”. Проектът е насочен към областта на интервенция 2.3 Подобряване условията на труд на работното място, като същите ще се приведат в съответствие с нормите и изисикванията на законодателството по безопасност и здраве при работа.Ще се подобри професионалния и здравния статус на работната сила, чрез внедряване на превантивни системи за мониторинг и контрол на рисковете за здравето и безопасността при работа.Областта на интервенция на проекта е насочена съгласно стратегията „Европа 2020“ за изграждане на икономика, основаваща се на знания и иновации. Проектът е съобразен с целите на стратегията за модернизиране пазарите на труда и да направи гражданите по-способни, като развива техните умения през целия им живот с цел да повиши участието в трудовия живот и постигне по-добро съгласуване между предлагането и търсенето на труд, в това число чрез трудова мобилност. Проектът е насочен към реализиране на приоритетите на „Европа 2020“ :– интелигентен растеж: изграждане на икономика, основаваща се на знания ииновации;– устойчив растеж: насърчаване на по-екологична и по-конкурентоспособнаикономика с по-ефективно използване на ресурсите;-приобщаващ растеж: стимулиране на икономика с високи равнища на заетост, която да доведе до социално и териториално сближаване.      Настоящият проект цели да се инвестира в хората, да придобият нови знания и умения; да се утвърди практиката за учене през целия живот с цел професионална реализация през целия активен живот като сътветства на целите заложени в «Национална програма за реформи (2011-2015)», а именно  да се постигне по-високо качество на работната сила. Проектът е насочен към повишаване равнищата на икономическа активност и заетост, подобряване на съответствието между умения и потребности на пазара на труда,  и ефективни инвестиции в развитие на човешкия капитал. Състоянието на условията на труд, нивото на осигуряване на нормите и изискванията и защитата на работещите от професионални рискове са атестат за надеждност в бизнес отношенията. Проектът е в съответствие с общинска стратегия за развитие на социалните услуги (2011 – 2015) на Община Добрич. Проектът е насочен към основната ценност, дефинирана в стратегията, а именно: човекът и правото на всяко човешко същество да развие максимално своите възможности, без оглед на етническа принадлежност, пол, увреждане, възраст, социално положение.Изпълнението на проекта е в унисон с Програма за управление на Община град Добрич 2011 г. – 2015 г. за устойчива икономика, генерираща ресурси за  повишаване качеството на живот.  

3 . Описание на целевата група

Целевата група на проектното предложение включва работниците и служителите от дружеството, а също така щесе включат и членовете на управителните органи.  Общо ще участват 157 човека. Проектното предложение съответства на нуждите и целите на групата и е насочено към управлението на система за осигуряване на безопасност и здраве при работа. Нуждите на целевата група са еднопосочни с основните цели на бизнес политиката на  предприятието. Това е доходоносност, свързана с:

– намаляване на неефективните разходи, следствие нерационално организиране и използване на работното време на интелектуалния и физически капацитет на работещите;

– цялостното изпълнение на трудовите задължения и установената технология, включително и в областта на безопасността и здравето при работа;.

Тези направления и цели на дейността за безопасност и здраве при работа имат реално и осезаемо отражение върху икономическите резултати на фирмата и доходите от труд на всички работещи.

Състоянието на условията на труд, нивото на осигуряване на нормите и изискванията са атестат за надеждност в бизнес отношенията. Съвременната тенденция в поведението на водещите европейски фирми е да си сътрудничат и да развиват бизнес само с фирми с доказано добро ниво на безопасните и здравословни условия на труд.

Във връзка с това окончателно се налага и извода, че разходите за осигуряването на по-високо ниво на защита в трудовата дейност и безопасни условия на труд са надеждна инвестиция, осигуряваща качество, пазари и доход.

4. Ползи от проекта

„Неди Стил” ЕООД е специализирана в призводството и продажба на обувки. Фирмата има изградена търговска мрежа, която изцяло покрива територията на България. Проекта ще бъде популяризиран сред нашите контрагенти и клиенти. Това ще доведе до мултиплициране на ефекта от него както и разпространение на основните принципи за укрепване на здравето при работа; прилагане на принципите за управление на дейността, заложени в нормативните актове, националните указания и доказалите своята ефективност форми на „добра практика“; осигуряване на навременно и ефективно обучение на работещите. Реализирането на проекта ще доведе до издигане на нов етап отношенията с нашите клиенти, а също така ще доведе до въвеждане на нови фирмени стандарти при взаимотношенията с контрагентите.