Политика по BS OHSAS 18001:2007

ДЕКЛАРАЦИЯ НА РЪКОВОДСТВОТО ЗА ПОЛИТИКА И ЦЕЛИ ПО ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА

Политиката по управление на Ръководството на „НЕДИ СТИЛ” ЕООД е насочена към непрекъснато подобрение на ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА в ДЕЙНОСТТА: СОБСТВЕНО ПРОИЗВОДСТВО, ПРОИЗВОДСТВО НА ИШЛЕМЕ И ТЪРГОВИЯ С МЪЖКИ, ДАМСКИ И ДЕТСКИ ОБУВКИ, БОТИ, БОТУШИ, ЧЕХЛИ И ДР., Осигуряване на безопасност и здраве при изпълнение на дейностиТЕ и постигане на синхрон между изискванията на клиентите, ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ И нормативните изисквания.

Политиката по здраве и безопасност при работа на Неди Стил” ЕООД е ориентирана към непрекъснато подобряване на условията на труд, здраве и безопасност чрез:

 • създаване на добри условия на труд чрез закупуване на нови съоръжения или модернизиране на съществуващите;
 • ангажимент за предотвратяване на нараняванията и заболяванията на персонала;
 • непрекъснато подобряване на Системата за управление на здравето и безопасността при работа;
 • непрекъснато подобряване на изпълнението на дейностите по здраве и безопасност при работа;
 • спазване на изискванията на приложимите нормативни актове и другите изисквания по отношение на здравето и безопасността при работа;
 • предоставяне на необходимата информация за здраве и безопасност на работещите и създаване на условия за тяхното активно участие при определяне на рисковете при работа, разработване и внедряване на ефикасни мерки за осигуряване на здраве и безопасност при работа;
 • редовно провеждане на профилактични медицински прегледи на работещите и анализиране на здравословното им състояние;
 • осигуряване на подходящи колективни и лични предпазни средства, необходими за осъществяване на дейността на всеки работещ;
 • готовност за действие при аварийни ситуации с цел минимизиране на последствията за персонала и външни лица (клиенти, доставчици, случайни посетители) на територията на организацията.

Като Управител на „НЕДИ СТИЛ” ЕООД съм отговорен за поддържането и нормалното функциониране на Системата за управление на здравето и безопасността при работа. Провеждането на декларираната Политика по здраве и безопасност при работа и спазването на изискванията на Системата за управление на здравето и безопасността при работа са задължителни за целия персонал на „НЕДИ СТИЛ” ЕООД.

Като Управител на „НЕДИ СТИЛ” ЕООД се ангажирам с личното си участие и отговорност:

 • за осигуряване на необходимите ресурси за разработване, внедряване, поддържане и непрекъснато подобряване на Система за управление на здравето и безопасността при работа;
 • въведената Система за управление на здравето и безопасността при работа да функционира в съответствие с изискванията на BS OHSAS 18001:2007 и изискванията на приложимите нормативни актове и другите изисквания, приети от дружеството.
 • декларацията да е сведена до знанието на персонала на фирмата;
 • декларацията да е на разположение на заинтересованите страни;
 • декларацията да се преглежда периодично за адекватност.

Управител: Недко Недев

Дата: 11.06.2014г.