Резултати от приключили дейности

Резултати:

  • На 20.11.2013г.  бе публикувана публична покана с Изх.№ 1351 на възложителя под наименование и предмет на процедурата: “Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност”. Минималните изисквания упоменати в раздел Технически възможности и квалификация бяха: специалист с висше образование, магистърска степен, квалификация лекар (сп. “Трудова медицина/ Хигиена на труда”); специалист с висше образование, магистърска степен, квалификация инженер с опит по безопасни условия на труд, специалист с висше образование, магистърска степен, квалификация психолог. Основният критерий за оценка на офертите посочен в публичната покана беше: “Икономически най-изгодна оферта”, с тежест на сеответните показатели както следва: 1. Цена – 30%; 2. Концепция на съдържанието на анализа – 15%; 3. Методика за изследване влиянието на организацията на труда върху нервно-психичното напрежение и стреса на работните места – 30%; 4. Методика за изследване влиянието на организацията на труда бърху физическото натоварване на работещите в “НЕДИ СТИЛ” ЕООД – 25%. Административна информация: срокът за подаване на офертите беше 02.12.2013г. (12.00 часа); срокът на валидност на офертите- до 02.01.2014г. или в дни 30 (от крайния срок за получаване на оферти). В Раздел V от публичната покана е представен списък на документите, които следва да съдържат офертите за участие. Следователно, в Раздел VI са изредени приложенията към публичната покана.Към крайния срок 02.12.2013г в регистъра на получени оферти са входирани две оферти,по реда на тяхното пристигане,като първа на фирма „Мегафрукт АГ”ЕООД и втора на фирма”СТМ-ЛТМ”ООД.След отваряне и разглеждане на 04.12.2013г ,с протокол за крайно класиране бе одобрен кандидат „Мегафрукт АГ”ЕООД,с когото бе сключен договор на 30.12.2013г
  • На 18.02.2014г публикувана публична покана с Изх.№ 1487 на възложителя под наименование и предмет на процедурата: ““Избор с публична покана”за определяне на изпълнител с предмет „Извършване на монтаж на вентилационна и аспирационна система в “НЕДИ СТИЛ” ЕООД”.След установена допусната техническа грешка в тръжната документация и формуляра за кандиданстване,и след решение № 1498 от 25.02.2014гза прекратяване на процедурата избор с публична покана за определяне на изпълнител по дейност,бе подадена отново вече коригирана  тръжната документация на  26.02.2014г.  с Изх.№ 1490 на възложителя под наименование и предмет на процедурата: ““Избор с публична покана”за определяне на изпълнител с предмет „Извършване на монтаж на вентилационна и аспирационна система в “НЕДИ СТИЛ” ЕООД”. В Раздел II (обект на процедурата за определяне на изпълнител) е представено общо количество или обем на обекта на процедурата. Следователно е предтсавена и прогнозна стойност – 34 225 ( тридесет и четири хиляди двеста двадесет и пет) лева без ДДС. В Раздел III (Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация), в т. 1) (условия свързани с обекта на процедурата) са опоменати: 1.2) Условия и начин на финансиране и плащане и/или препрадка към съответните разпоредби, които ги уреждат, както следва: Плащането по договора, се извършва: 100 % финално плащане, платимо  след изпълнението на договора, удостоверено с подписване на приемо-предавателен протокол  и представена фактура-оригинал. Във фактурите, издадени от изпълнителя присъства текст в смисъл: „Разходите са във връзка с изпълнение на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № ESF 2303-03-13003 по  Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013”, съфинансирана от Европейски социален фонд на Европейски съюз”; и 1.3) други особени условия, както следва:

1.Срок за изпълнение: до 90 дни от датата на сключване на договора за изпълнение на доставките предмет на настоящата публична покана, но не по-късно от срока за изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № -2303-03-13003, който е до 30.08.2014 г.

2.Кандидатите следва да спазват изискванията за публичност и информация, както и текстовите и графичните елементи  на ОП „Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”.

3.Лице, което е дало съгласие и фигурира като подизпълнител в офертата на друг кандидат, не може да представи самостоятелна оферта.

4.Оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване или в незапечатан или скъсан плик, не се приемат от бенефициента и не се разглеждат.

В Раздел IV (процедура) са опоменати критерий за оценка (икономически най-изгодна оферта, както следва цена на изделията, тежест – 60% и срок за доставка, тежест – 40%); административна информация (срок за подаване на офертите 7/03/2014г. и валидност на офертите 30 дни от крайния срок за получаване на оферти). В Раздел V е представен списък на документи, които следва да съдържат офертите за участие. В Раздел VI са изброени приложенията към публичната покана.

 Към крайния срок за подаване на оферти 07.03.2014г в регистъра на получените оферти е входирана една оферта, на фирма „Тея-Вент”ЕООД.След отваряне и разглеждане на 14.03.2014г ,с протокол за крайно класиране бе одобрен кандидат „Тея-Вент”ЕООД,с когото бе сключен договор на 11.04.2014г.

  • На 29.04.2014г. бе публикувана публична покана с Изх.№. 1549 на възложителя под наименование: “Избор на изпълнител за предоставяне на услуга: “Разработване на система за здраве и безопастност при работа””. Предметът на поръчката е Разработване на система за здраве и безопастност при работа както следва в две обособени позиции: 1. Разработване на процедури отнсно системата за управление на дейностите при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и консултиране на дейностите за придобиване на стандарт BS OHSAS 18001 – 2007 за безопасни условия на труд (прогнозна стойност в лева без ДДС:15  000 (петнадесет хиляди); 2. Обучение на работниците и служителите с нововъведеното оборудване и във връзка със стандарт BS OHSAS 18001 – 2007 (прогнозна стойност в лева без ДДС:47 100 (чедиридесет и седем хиляди и сто). В Раздел III (Юридическа, икономическа, финансова и техническа информация) са посочени 1) изискуемите гаранции за двете обособени позиции както и гаранция за добро изпълнение. Посочени са и 1.2) условия и начин на финансиране и плащане или препрадка към съответните разпоредби, които ги уреждат както следва и за двете обособени позиции. Описани са и 1.3) други особени условия. В 2) условия за участие са изброени изискуемите документи за установяване правен статус, както и икономически и финансови възможности (2.3). В Раздел IV (процедура) са опоменати критериите за оценка на офертите, както следва: икономически най-изгодна оферта ( с показатели, посочени в документацията: 1. Техническа оценка (П1) – тежест 80%; 2. Предложена цена (П2) – тежест 20%. В същия раздел е представена административна информация, както следва: срок за подаване на офертите 15/05/2014г. (12.00 ч.) и валидност на офертите 90 дни от крайния срок за получаване на офертите. В Раздел V е представен детайлен списък на докумените, които следва да съдържат офертите за участие. В Раздел VI са опоменати приложенията към публичната покана. Чрез Приложения А и Б е представена и допълнителна информация относно обособените позиции, опоменати в предмета на публичната покана.

Към крайния срок за подаване на оферти 15.05.2014г в регистъра на получените оферти са входирани три оферти ,по реда на тяхното пристигане, първа оферта на фирма „Селекта Плюс”ЕООД,втора на фирма „Проджект МП”ООД и трета на Момчил Йорданов Йорданов.След отваряне и разглеждане на 19.05.2014г ,с протокол за крайно класиране от 20.05.2014г бе одобрен кандидат „Селекта Плюс”ЕООД,с когото бе сключен договор на 10.06.2014г

Дейност 3:

Наименование на дейността: Анализ на състоянието и прокетиране на организацията на трудовата дейност

  1. Описание на дейността:

Цел на анализа е да се направи оценка на организацията на трудовата дейност и работната среда, с оглед на създаване по-добри условия на труд и по ефикасно използване на материалните ресурси. С изготвяне на анализ на състоянието на дейността се цели постигане на високи резултати в управлението на безопасността и здравето при работа. С реализирането бяха набелязани мерки за намаляване на заболеваемостта и травматизма. Анализът съдържа три основни обособени части: въведение, изложение и анализ, заключение.

Във въведението се описани изходните данни, които са взети предвид при анализирането на дейността. Осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд изисква координирани действия на всички управленски структури на фирмата. Следователно, с въведението е напревен преглед на организацията на дейностите във фирмата преди началото на проекта. Включени са и сведения относно сегашното състояние на дейността по управление на здравословни и безопасни условия на труд, вт.ч. работно време, рискови групи, персонал, заболеваемост, работещи с експертни решения на ТЕЛК, професионални заболявания, трудоустроени.

Изложение и анализ: Чрез подробен анализ на организацията по управление на условията на труд, е направена оценка на степента на защита на всички работници съобразно нормативната уредба и други анганжименти в областта. Например, използвайки SWOT- анализ на отделните елементи от проектирането на трудовия процес, бяха установени силните (тези, които ще се поддържат) и слабите (тези, на кито им е необходимо допълнително подобрение) страни. Анализът на вътрешната среда беше допълнен чрез разглеждане на нейното взаимодействие с възможностите и опастностите произтичащи от външната.

Заключение: Тук се представи документираната политика за безопасност и здраве. Направени бяха изводите за състоянието на предприятието, наличието на добри практики. Бяха определени приоритетите и незабавните действия, които трябва да се предприемат за да се намалят рисковете, което ще доведе до повишаване на производителността на труда.

Дейност 4:

Наименование на дейността: Аспирация и вентилация на работните помещения;

  1. Описание на дейността:

По време на производствения процес образуването на вредни вещества е съпроводено и с отделянето и на топлина. С изграждането на нова вентилационна и аспирационна система в шивален участък 1 и 2 и монтажен цех се цели намаляване  отделянето на вредни вещества във въздуха, като същевременно се намалява топлинното натоварване на участъците и се пододобряват факторите на работната среда. Чрез изградената вентилация ще се улавят вредности, отделяни равномерно в целия обем на помещението. Ефектът от монтираната вентилационна система ще се докаже чрез измервания на факторите на работната среда и по специално измервания за химични агенти и за температура, влажност и скорост на движение на въздуха. С монтирането на аспирационна и вентилационна система ще се намалят заболяваията на дихателните органи и ще се ограничи в голяма степен риска от професионални заболявания. След публикувана публична покана с Изх.№ 1490 на възложителя от 26.02.2014г под наименование и предмет на процедурата: “Избор с публична покана”за определяне на изпълнител с предмет Извършване на монтаж на вентилационна и аспирационна система в “НЕДИ СТИЛ” ЕООД”,по която се очакваха до 07.03.2014 г да се получат офертите на кандидатствалите по публикуваната покана за избор на изпълнител по дейността. До 07.03.2014г бе получена 1 (една) оферта .След протокол за крайно класиране от 14.03.2014г  бе уведомен одобрения кандидат за резултата от отварянето на офертите.Подготвен бе договор за подписване с одобрения  изпълнител –фирма «ТЕЯ-ВЕНТ» ЕООД.

На 11.04.2014 бе сключен договор №2 със спечелилия кандидат фирма „ТЕЯ-ВЕНТ” ЕООД гр Добрич.На 27.06.2014 с приемо предавателен протокол бе приета монтираната вентилационна и аспирационна система в „Неди Стил”ЕООД.